Latviski English

Kvalitātes vadība

Valsts iedzīvotāju genoma datubāze atzīst kvalitāti, kā galveno pamatu ilgtspējīgai biobankas attīstībai. Mūsu stratēģija, lai to nodrošinātu ietver (1) standartizētu protokolu (standardization of procedures - SOP)  lietošanu, kuri ir balstīti starptautiskos standartos un paraugu apstrādes ilggadīgā pieredzē un (2) laboratorijas informācijas pārvaldības sistēmā (laboratory information management system – LIMS), kas nodrošina bioloģisko materiālu un saistīto datu apstrādes darba plūsmu un izsekojamību. Genoma datubāzes vadība uzskata šos par izšķirošiem elementiem, lai celtu biobankas kvalitāti, uzticamību, drošību un salāgojamību.

Genoma datubāze katru gadu piedalās starplaboratoriju kvalitātes testēšana (Biospecimen Proficiency Testing), kurā pārbauda paraugu apstrādē izmantoto metožu un protokolu atbilstību starptautiskā mērrogā.

2017/2018. gada ciklā iegūts sertifikāts ar augstāko iespējamo vērtējumu par DNS izdalīšanu no pilnasinīm.

2018/2019. gada ciklā iegūts sertifikāts ar augstāko iespējamo vērtējumu par mikrobiālā DNS izdalīšanu no fēcēm.

2019/2020. gada ciklā iegūts sertifikāts ar augstāko iespējamo vērtējumu par DNS izdalīšanu no audiem.

Sertifikati_kopa.jpg

Genoma datubāzes kvalitātes politika

Biobanka savā darbībā apliecina spēju efektīvi, kvalitatīvi un nepārtraukti veikt paredzētās funkcijas un izvirzītās darbības, kas atbilst klientu (pētnieki) vēlmēm, ir saskaņā ar ārējo piegādātāju (ārsti), darbinieku vajadzībām un reglamentētām prasībām.

Savā darbībā pielietot augstu profesionālo prasmi un mūsdienīgas tehnoloģijas un protokolus, sekojot un ieviešot jaunājos zinātniskos atklājumus un starptautiski pieņemtos standartus.

Realizēt patstāvīgu savas kvalitātes vadības uzlabošanas procesu biobankas darbībā un pakārtotajās darbības sfērās.

Genoma datubāzes kvalitātes mērķi

  • Kļūt par spēcīgu un neatkarīgu bioloģisko materiālu kolekcijas veidotāju un uzturētāju, nodrošinot, uzlabojot un pilnveidojot savu darbības spektru un kvalitātes vadības sistēmu, tādējādi kļūstot pieejamākai klientiem (pētniekiem), piesaistot vairāk klientus un atbalstot un realizējot vairāk augstas kvalitātes zinātniski pētniecisko projektu.
  • Paplašināt darbības jomu, veikto darbību un sniegto pakalpojumu klāstu, nodrošinot kvalitatīvu, caurredzamu un uz klientu (pētnieku) vērstu pieeju, maksimāli apmierinot klientu vēlmes un ieceres.
  • Radīt saviem darbiniekiem ieinteresētību strādāt labāk, celt kvalifikāciju un nodrošināt to profesionālo izaugsmi, būt maksimāli apmierinātiem ar darbu.
  • Radīt pilnīgu, precīzu un savlaicīgu klientu prasību izpildi, nodrošinot konceptuāla risinājuma piedāvāšanu, izvērtējot klienta vajadzības, darbinieku profesionalitāti, apmierinātību un lojalitāti kā laboratorijas pamatvērtības.
  • Veidot uz kvalitātes un efektivitātes uzlabošanu vērstas attiecības ar ārējiem piegādātājiem (ārstiem), lai ņemtu vērā viņu intereses, atvieglotu viņu darbības, padarītu tās izprotamākas un vieglāk realizējamas, nepārtraukti sekmējot viņu darbības kvalitātes uzlabošanos.
  • Radīt garantijas konsekventai kvalitātes politikas īstenošanai un kvalitātes pārvaldības sistēmas nepārtrauktai pilnveidošanai atbilstoši LVS EN ISO 9001 principiem.