Latviski English

Ētika un likumdošana

Genoma datubāze aktīvi darbojas jomās Latvijā, kas saistītas ar ētikas principu un normatīvo aktu ievērošanu popularizēšanu un zinātniskās un vispārējās sabiedrības izglītošanu aspektos, par cilvēku bioloģisko materiālu iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu turpmākai pētniecībai.

Genoma datubāze ir nodibinājusi Bioētikas un likumdošanas darba grupu, kas ir izstrādājusi Latvijas Biobanku likumprojektu un turpina darbību pie dažādu ar bioloģisko materiālu pētniecību saistīto ētisko un likumisko aspektu sakārtošanu Latvijā.

Ētiskie dokumenti, kas attiecināmi uz cilvēku bioloģisko materiālu iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu turpmākai pētniecībai:

Helsinku deklarācija, teksts pieejams šeit.

Taipejas deklarācija, teksts pieejams šeit.

Normatīvie akti, kas ir saistoši, veicot cilvēku bioloģisko materiālu iegūšanu, apstrādi, uzglabāšanu un izmantošanu turpmākai pētniecībai Latvijā:

  • Cilvēka genoma izpētes likums ar grozījumiem
  • Fizisko personu datu apstrādes likums
  • Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.692 Ģenētiskās izpētes kārtība
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.695 Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto kodēto audu paraugu, kodēto DNS aprakstu, kodēto veselības stāvokļa aprakstu un kodēto ģenealoģiju uzglabāšanas un izsniegšanas kārtību un izsniegšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.694 Noteikumi par genoma datu bāzē uzglabāto gēnu donora personas datu, audu paraugu, DNS aprakstu un veselības stāvokļa aprakstu iznīcināšanas kārtību, iznīcināšanas akta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.697 Noteikumi par gēnu donora piekrišanas dokumenta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas un uzglabāšanas kārtību

Nomatīvie akti atrodami šeit.