Latviski English

Aktuālie pētījumi

''DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai''

Projekta mērķis ir izstrādāt dinamisku informētās piekrišanas un anketēšanas sistēmas prototipu, lai integrētu biobankās veikto akadēmisko pētījumu rezultātus ar sabiedrībās zinātnisko aktivitāšu iniciatīvām, tajā pašā laikā nodrošinot datu uzticamību, lietojot hierarhisku metadatu harmonizāciju un pētot ētisko, juridisko un sociālo ietekmi (ELSI) uz sabiedrību.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Vita Rovīte

Projekts tiek finansēts no ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/047.

 

''Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai''

Projekta mērķis ir izveidot pirmo Latvijas genoma variācijas karti un novērtēt precīzu, ar populāciju saistītu metabolo slimību poliģenētisko risku vērtības  (turpmāk - PRS, no angļu val. polygenetic risk scores). Šim nolūkam tiks izmantoti nacionālās biobankas – Latvijas valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) resursi, izveidojot funkcionālu ietvaru personalizētai, uz –omikas datiem balstītai profilakses un ārstēšanas programmai Latvijā.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Projekts tiek finansēts no ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/126.

 

''COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā''

Projekta mērķis ir izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. J. Kloviņš

Pētījums tiek finansēts no Valsts Pētījumu Programmas projekta Nr. VPP-COVID-2020/1-0016.

 

''Ziemļvalstu diētas ietekme uz zarnu mikrobioma sastāvu, funkcionalitāti un noguruma simptomiem pacientiem ar vieglu un vidēju čūlaino kolītu''

Projekta galvenais mērķis ir novērtēt zarnu mikrobioma sastāvu un funkcionālo profilu, nogurumu un citus klīniskos simptomus čūlainā kolīta pacientiem pirms un pēc neilgas Ziemeļvalstu diētas.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Vita Rovīte

Pētījums tiek finansēts no CALL FOR NATIONAL PROJECT at NORDIC-BALTIC REGION BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION 2020 “Gut Microbiota in Human Health and Diseases” projekta Nr. Biocodex – PRL/20/10.

 

''Sekretorā IgA un zarnu mikrobioma mijiedarbība un dinamika antidiabētiskās terapijas laikā''

Projekta mērķis ir izprast sIgA modulējošo iedarbību uz zarnu mikrobiomu, īpaši T2D pacientos, un metformīna lomu šajā procesā, izmantojot klīnisko izpēti cilvēkos un atbilstošu T2D peļu modeli, lai identificētu drošus omics-based biomarķierus ārstēšanas rezultātu prognozēšanai un jaunu ārstēšanas stratēģiju identificēšanai.

Atbildīgais pētnieks: Dr.biol. Jānis Kloviņš 

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/036.

 

''Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām''

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt daudzfunkcionālu, uz mākoņresursiem balstītu datu vākšanas un analizēšanas platformu, kas, pamatojoties uz mikrobioma analīzēm un pieejamo, uz pierādījumiem balstīto zinātnisko informāciju, ļautu nodrošināt personalizētas uztura, dzīvesveida un medikamentozās terapijas rekomendāciju iespējas.

Atbildīgais pētnieks: Dr.biol. Jānis Kloviņš 

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr. KC-PI-2020/30.

 

''Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju (INTEGROMED)''

Projekta rezultāts tiks sasniegts, balstoties uz trīs galvenajiem mērķiem: (1) Pilnveidot un optimizēt lielo biobanku un prospektīvo pētījumu kohortu sniegto resursu izmantošanu kopā ar valsts veselības aprūpes sistēmu, uzlabot zināšanas klīnisko pētījumu izveidē, lai attīstītu jaunas precīzijas medicīnas pieejas; (2) Stiprināt uz sadarbību balstītu speciālistu apmācību dažādu -omics pieeju, bioinformātikas un modelēšanas jomā, lai palielinātu izcilību modernu multi‑omics tehnoloģiju ieviešanā tādās jomās kā genomika, DNS metilācija un gēnu ekspresijas profila, mikrobioma un metaboloma analīze; (3) Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un ilgtspējības plānu, iesaistot visas ieinteresētās puses, nodrošināt klīnisko pielietojumu un uzņēmējdarbības prasmju attīstību un apmācību, lai izveidotu inovācijām labvēlīgu ekosistēmu ap LBMC.

Atbildīgais pētnieks: Dr.biol. Jānis Kloviņš 

Pētījums tiek finansēts no Horizon 2020 projekta Nr. H2020-WIDESPREAD-2018-2020 .

 

''Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme''

Šī projekta galvenais mērķis ir iegūt jaunas zināšanas par vēža pacientu asinīs esošo EV RNS saturu un to izcelsmi, un izpētīt to potenciālo pielietojumu trīs dažādu vēža veidu – prostatas, krūts un kuņģa vēža diagnostikā, prognostikā un agrīnā recidīvu noteikšanā.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Aija Linē

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/084.

 

''Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē''

Pētniecības zinātniskais mērķis ir veikt 2.tipa diabēta (2TD) pacientu riska grupu identifikāciju un personalizētas antidiabētiskās terapijas izpēti, veicot liela apjoma ģenētiskās analīzes un datu apstrādi ar jaunākajām datu apstrādes un analīzes metodēm.(kas atbilst otrajam VSS prioritārajam virzienam “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”). Paralēli, zinātniskajam mērķi šī projekta ievaros tiks izveidota pēcdoktoranta pozīcija Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC), kurā notiks pētījuma pieteikuma īstenošana (saskaņā ar SAM).

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Raitis Pečulis

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/287.

 

 

 

 

 

 

 

“Cilvēka asins mikrobioma izcelsmes un izmaiņu izpēte un tā saistība ar hroniskajām slimībām”

Šī projekta galvenais mērķis ir noskaidrot cilvēka asins mikrobioma izcelsmi un dinamiku, kā arī tā saistību ar zarnu iekaisumu, lai identificētu uzticamus, uz lielapjoma molekulārajām analīzēm balstītus biomarķierus hronisku slimību agrīnai diagnostikai un monitorēšanai, izmantojot 2. tipa cukura diabētu un kairinātu zarnu sindromu kā slimības modeļus.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Pētījums tiek finansēts Latvijas Zinātnes padones granta Nr. lzp-2019/1-0116.

 

“Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā”

Pētījuma mērķis ir iegūt padziļinātu izpratni par pēc sepses izdzīvojušām personām, ieskaitot klīniskos un molekulāros atveseļošanās aspektus.

Atbildīgais pētnieks: Dr. med. Uga Dumpis, vadītājs Biomedicīnas centra pusē Prof. Jānis Kloviņš

Pētījums tiek finansēts no Latvijas Zinātnes padomes granta Nr. lzp-2019/1-0225.

 

"Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem - NEXT"

Veidojot audu banku ar ģenētiski raksturotiem audzēju paraugiem un izstrādājot no pacientu paraugiem iegūtus ksenotransplantātus (CDXs, PDXs) un organoīdus, mēs vēlamies noteikt PNET raksturīgos biomarķierus, kas nepieciešami, lai izstrādātu uz nanotehnoloģijām balstītu mikrošķidrumu ierīci un integrētu minimāli invazīvas šķidrās biopsijas tehnoloģiju PNET agrīnai atklāšanai.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Vita Rovīte

Pētījumu finansē no ERAF projekta Nr.1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai”.

 

„Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte”

Projekta mērķis ir veltīts diviem aspektiem  – 1) labāk izprast un raksturot nesen atklāto mutanto MYBPC1 proteīnu, tā mijiedarbību ar citiem šūnu partneriem un iesaistīšanos molekulārajos mehānismos, kas ir jauna slimības fenotipa pamatā, un 2) identificēt jaunus ģenētiskos elementus (gēnus, starpgēnu rajonus vai hromosomu pārkārtošanās), kas ir reto neidentificēto NMS izraisošie faktori.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Inna Iņaškina

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr.: 1.1.1.1/18/A/097.

 

„Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā”

Projekta mērķis ir pētīt dažādu ribonukleīnskābju (RNS) marķieru spektra nozīmi hipofīzes adenomas attīstībā, lai atklātu noteicošos faktorus, kas ietekmē atbildi uz terapiju un slimības iznākumu.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Vita Rovīte

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr.: 1.1.1.1/18/A/089.

 

„Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju”

Projekta mērķis ir identificēt jaunus ģenētiskos faktorus kā slimības cēloņus pacientiem ar retajām pārmantotājām slimībām, kuriem patogēnie varianti līdz šim nav identificēti ar klasiskajām ģenētiskās analīzes metodēm, piemēram, salīdzinošo genoma hibridizāciju, gēnu paneļu un pilna eksoma masīvo paralēlo sekvencēšanu.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Inna Iņaškina

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr.: 1.1.1.1/18/A/096.

 

"miRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona"

Projekta mērķis ir izpētīt saimniekorganisma miRNS nozīmi metformīna izraisītās zarnu mikrobioma kompozīcijas un funkciju izmaiņās T2D kontekstā un identificēt miRNS paneli, kuru varētu izmantot turpmākos klīniskos pētījumos.

Atbildīgais pētnieks: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Pētījums tiek finansēts no ERAF projekta Nr.: 1.1.1.1/18/A/092.